۱۳۹۷/۰۱/۰۹

جنگ | بورتْسوم

اين جنگ است
افتاده‌ام زخمی بر زمينِ زمستانی
با صد جنازه دور و بر
زخميهای بسيار به بيچارگی دور و بر می‌خزند
بر زمينِ برفی‌ی خونی‌رنگ
جنگ
فريادهای صدای رنجور
فريادهای ياری‌خواهی از همه‌ی مامانهای عزيزشان
جنگ
چندين ساعت موسيقی
قطره‌های خونِ بسيار
رعشه‌های بسيار و من اکنون مُرده‌ام
و باز هرگز نبايد تسليم شويم
جنگ

از آلبومِ بورتسوم [+]

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر