ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲۶, دوشنبه

زبان و موسيقی: گزارشِ يک درگيری

قطعه‌ی In a Landscape [فعلاً: در چشم‌اندازی از برّ۔و۔بوم]، از جان کيج، را مدّتی‌ست روی پيانو تمرين می‌کنم. پيشتر، در جايگاهِ شنونده‌ی اجراهايی از سْتفان دروری و مارگارت لنگ تان، بيشتر چشم‌اندازی—«گوش‌انداز»ای—را در برابرِ خودم می‌يافتم از برّ۔و۔بومی که در آن گهگاه چيزهايی رخ می‌دهد: پنداری که آهنگساز، که بيرون از چشم‌اندازی طبيعی، يا نقّاشی‌يی از يک چشم‌اندازِ طبيعی، قرار گرفته است، دارد چيزی را توصيف می‌کند که درونِ آن می‌بيند؛ برداشتِ ديگری هم اگر در کار بود، چندان به سطحِ آگاهی نيامده بود. امّا هنگامی که آنچه را که روی کاغذ نوشته شده بود به صدا درمی‌آوردم، چيزی نگذشت که خودم را نه بيرون از برّ۔و۔بوم که درونِ آن ديدم: احساسِ کسی را داشتم که دارد طبيعتی را که در آن راه می‌رود رفته‌رفته کشف می‌کند، و هر صدايی که می‌شنيدم بيانِ کيفيتِ اين احساس بود.
اين دگرگونی‌ی برداشت سرراستانه، و به طورِ منطقی، مرا بيش از پيش درگيرِ معناگزاری‌ی عنوانِ اين قطعه کرد، و از آنجا، از جمله، رسيدم به اينکه آن را به فارسی چه بايد گفت. landscape در انگليسی هم به خودِ چشم‌اندازِ طبيعی گفته می‌شود، هم به (تابلوی) نقّاشی‌ی چشم‌اندازی طبيعی، هم به هنرِ نقّاشی‌ی چشم‌اندازهای طبيعی. در فرهنگِ هزاره برای اين سويه‌های معنايی‌ی جداگانه برابرهای فارسی‌ی جداگانه آمده است:
١. منظره، چشم‌انداز، دورنما، نما ٢. (هنر) منظره؛ منظره‌سازی
و در ويراستِ سومِ فرهنگِ علومِ انسانی‌ی آشوری:
١. چشم‌انداز؛ دورنما؛ منظره؛ تماشاگه ٢. (نقاشیِ) منظره‌نما ۳. (هنرِ) منظره‌پردازی
در فرهنگِ آلمانی۔فارسی‌ی فرامرز بهزاد برای برابرِ آلمانی‌ی landscape، Landschaft، آمده است:
منظره، منظره‌ی طبيعی؛ [نيز:] ناحيه، منطقه
«منظره»، از ميانِ اينهمه، شايد در ترجمه‌های فارسی رايجترين باشد: نخستين نارسايی‌ی چشمگيرش اين است که دلالت/نشانگری‌ی طبيعت يا، صريحتر، برّ۔و۔بوم در آن يکباره غايب است، حال آنکه واژه‌ی اصلی، در انگليسی و همچنين در آلمانی، بيش از هر چيز بر اين نشانگری تکيه می‌کند. ديکشنريهای معمول، که معناهای کنونی‌ی واژه‌ها را گزارش می‌کنند، در اين مورد بسنده‌اند، امّا ريشه‌شناسی، مانندِ بيشترِ موردها، ياريگر خواهد بود: landscape از land (به معنای «خشکی»، «زمين»، «سرزمين»، و با جمعِ دو معنای خشکی و سرزمين: «برّ۔و۔بوم»، يا «بوم‌وبر») و –scape می‌آيد، اين‌يک شکلِ ديگری از پسوندگونه‌ی –ship، که اسم‌ساز است و حالت و کيفيتِ چيزها را می‌رساند (در فارسی اغلب برابرِ «ـی»: برای مثال، «دوستی» برای friendship، که هم حالتِ دوست بودن است، هم کيفيتِ آنچه ميانِ دو دوست می‌گذرد). همچنين است Landschaft در آلمانی، از Land و –schaft.
امّا اين يگانه اشکالِ «منظره» نيست. يک اشکالِ بی‌توجّهی به ريشه‌شناسی‌ی واژه‌ها در ترجمه اين است که به سيرِ تاريخی‌ی معنا و نشانگری‌ی واژه‌ها بی‌اعتنا می‌ماند، زيرا گمان می‌کند که اين سير چيزی‌ست پشت‌سرگذاشته که معناهای امروزينِ واژه‌ها را کاری به آن نيست—امّا، در واقع، به اين روش راهِ تأويلِ چندگونه‌ی آنها را می‌بندد. معنای اصلی و نا۔هنری‌ی landscape تکّه‌زمينی‌ست، با کيفيتهای خاص و تمايزبخش. معناهای سپسين لايه‌هايی‌اند که، از طريقِ کاربردِ عينی‌شان در بافتارهای گوناگون، بر روی اين بنيان بار می‌شوند. در اينجا تکيه بر «نظر»، به جای تکيه بر چيستی و چونی‌ی آنچه بر آن نظر می‌کنند، راهِ تأويلِ ديگرگونه‌ی عنوانِ قطعه‌ی کيج را، برای نمونه، می‌بندد، زيرا «ناظر»ای برای landscape فرض می‌گيرد که، کمابيش بنا به تعريف، بيرون از آن است. به اين ترتيب، ترجمه‌ی عنوانِ قطعه به «در منظره»، و حتا «در منظره‌ی طبيعی»، اين را می‌رساند که قطعه بيانگرِ چيزهايی‌ست که از دور در منظره(يی طبيعی) ديده می‌شود، نه بيانگرِ اين کيفيت که خود در دلِ چنان طبيعتی قرار گرفته‌ايم. اين برداشتی عاطفی بود که، برای من، نخست از طريقِ درگيری‌ی نزديکتر با صداها پيش آمد، و صبحِ ديروز هنگامِ خواندنِ مقاله‌يی درباره‌ی موسيقی‌ی آغازينِ کيج خوشبختانه به بيانِ دقيقتری از آن برخوردم:
عنوانِ In a Landscape (١٩۴٨)، برای پيانو يا هارپِ تنها، مانندِ چار ديوار، فراخوانی‌ست به تأويلی برنامه‌ای [programmatic interpretation]، گرچه القاکننده‌ی برنامه‌يی‌ست از نوعی يکسر دگرسان؛ [...] اينکه رويه و جوهرِ In a Landscape به شيوه‌يی کمتر۔قرادادی بيانگرِ «احساسهای دَرآختی» ["subjective feelings"]ست، همچنان که مرتنس استدلال می‌کند، نشانگرِ آن نيست که در مدلسازی از درآختيگی [ysubjectivit] ناکام می‌ماند. تموّجهای ملوديکِ آهسته‌ی آن را نخست می‌توان به معنای نگارگرانه‌اش در نظر گرفت، کناره‌های چشم‌اندازِ برّ۔و۔بومی با شيبهای نرم؛ همچنين می‌توان، با پيامدهايی جالبتر، خطِ آن را نمايانگرِ قدم‌زدنی در آن منطقه در نظر گرفت. منطقه‌ی شنيداری‌ی In a Landscape، به يک معنا، پيوسته است: تأثيرِ شنيداری‌ی آکننده‌اش از آنِ خطی‌ست از اساس ناشکسته و تنها اُسْمرکزانه [yeccentricall] جهتدار. [....] اگر In a Landscape را بيشتر نمايانگرِ وجهی از تجربه، در۔چشم‌اندازی۔از۔برّ۔و۔بوم۔بودن، در نظر بگيريم تا نمايانگرِ خودِ چشم‌انداز، شدنی‌ست که کار را چونان فضاهای—در زيرايی [pitch] و زمان—ميانِ نُتها بشنويم، سکوتی فراگير، اگر ميل داريد، که سپس تنها آکوردهای رفت‌وماندی [intermittent] در گستره‌ی صوتی‌ی پايين آن را می‌شکند.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲۵, یکشنبه

زخمهای من همه از کلمه است.

در يادآوری‌ی شعری از فروغ.
نيمه‌شب. بايد تا دوازده‌ی ظهر بيدار بمانم. بايد کار کنم و خودم را برسانم. نمی‌کنم.
هميشه اينجوری‌ست.
به جايش دراز می‌کشم و ناکترنال دپرشن گوش می‌دهم. می‌خواند:
مرگ‌ام را در چشمان‌ات ديده‌ام
تو مايه‌ورترين رنج‌ای

پاکسازی‌ی بشريت آغاز شده
خودکشی راهی‌ست به سوی پايان

هرکس بايد الهامهايی داشته باشد
تا به زندگی‌ی گُه‌آلوده‌اش پايان دهد

هرچه پيرامون توست می‌تواند به کار آيد
تنها در ذهن‌ات جست‌وجو کن

سرودِ خودويرانگری تا ابد به گوش خواهد رسيد

 پی‌نوشت: ترسناک است که خودکشی را پاکسازی‌ی بشريت می‌خواند. هربار يادِ نازيسم و پيوندِ فرضی‌اش با «بُتواره‌سازی از مرگ» می‌افتم.
ای‌کاش که جای آرميدن بودی.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲۳, جمعه

نوشته بودم:

«بی‌حرمت‌شده». اين چيزی‌ستکلمه‌يی‌ستکه چندوختی‌ست توی سرم می‌چرخد.
گيتیزندگی، طبيعتبی‌حرمت شده است. افسون‌زدوده، تجاوزديده، خيانت‌شده، ارج‌باخته.
هيچ‌کس، هيچ‌کس، زندگی را تقديس نمی‌کند. هيچ‌کس روياروی آن دچارِ «شِکوه»کلمه‌اش همين استنمی‌شود. عصرِ ما، البته، عصرِ ترس و وحشت است. چه‌بسا آيندگان عصرِ ما را عصرِ کلاسيکِ ترور بخوانند. امّا ترسِ ما زندگی را خوارتر کرده، نسبتی با بزرگداشتِ زندگی ندارد.
از اشکهايمان ديگر کاری ساخته نيست. از يک قطره اشک بسی کارها بايستی برآيد. و برنمی‌آيد. می‌ريزد انگار که هرگز نريخته.
هوا آکنده از اهانت است، و بدنهايمان از ريخت افتاده‌اند.
اينهمه را همچون شرمی دردناک، همچون دردناکترين شرم، تجربه می‌کنم، گويی که يکباره ديده باشم‌اش. در جهانی که من‌ام. 
و می‌خواهم اين جهان نباشد.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

از سرتاسرِ تريستان و ايزُلدهی واگنر يک لحظه مرا بس: تريستان، زار و ميران بر زورقی برهنه، به ساحل ايرلند آمده. ايزُلده به مهر از او پرستاری و تيمارداری می‌کند، امّا بزودی پی می‌برد که تريستان همان کسی‌ست که نامزدِ او را کُشته. با شمشيرِ کينه‌سازِ درخشان پيشِ مردِ افتاده در بسترِ بيماری درمی‌آيد. ايزُلده روايت می‌کند که تريستان نه به دستِ او نگاه کرده، نه به شمشيرش—در چشمانِ او نگريسته. و اينک آن لحظه—ايزُلده: «سيهروزیاش دلام را ريش کرد» [Seines Elendes jammerte mich]. و شمشير را فرومیاندازد. و شمشير را برای هميشه فرومیاندازد.
و من، در اين دم، آن جمله را تنها با صدای نانی لارسن-تودسن می‌خواهم بشنوم. در همانِ ضبطِ لت‌وپاری که از ١٩٢٨ به دستِ (گوشِ) ما رسيده.

پی‌نوشت: روی اين کلمه‌ها ده ميلی‌گرم زلپيدم نشسته و (موسيقی‌ی) خوابِ ريشتر.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۸, جمعه

با سنجيدارهای، بگوييم، نيچه‌ای، کارمنِ گاردنر به سادگی بهترين است. نخست اينکه، شبيهِ هيچ کارمنِ ديگری نيست. با صداهايی، گويی، دقيقتر و پالوده‌تر و نيز تيزتر و چالاکتر و سبکبارتر (و کمابيش «مجلسی‌»تر)، و حتّاگهگاهموسيقی‌يی که در اجراهای ديگرِ کارمن شنيده نشده‌ (گاردنر ويراستی بسيار ويژه از اپرا را مبنای اين اجرا قرار داده)، نواخته بر روی سازهای دورانِ بيزه، و در همان اپراخانه‌يی که نخستين‌بار کارمن را به خود ديده. به اينهمه بايد افزود بازگشتِ کارمن به شکلِ اصيل و خاستگاهی‌اش اپراکميک را، که حتا در آن دسته از فرآورشها که رسيتاتيف را جايگزينِ ديالوگ نکرده‌اند به اين پايه ديده نمی‌شود. آنا کاترينا آنتوناچی را پيش از اين هم (زيرِ دستهای آنتونيو پاپانو) در نقشِ کارمن ديده بودم، امّا اينجا حتّا خيره‌کننده‌تر و درکشنده‌تر بود (و نمی‌توانم تعجّب نکنم که چرا کارمنِ گاردنر پرآوازگی‌ی کارمنِ پاپانو در کاونت‌گاردن را ندارد، که البته بايد يک بارِ ديگر ببينم‌اشموضوع بر سرِ دون ژوزه‌ی يوناس کاؤفمان است؟).
خوشبختانه، کارمن، با همه‌ی دشواريهای احتمالی‌ی خاصِ خودش، اپرايی‌ست بسيار فرآوردنی و برصحنه‌آوردنی، برخلافِ تريستان و ايزُلده (مثلاً)، که هنوز فکر می‌کنم، در نهايت، و به رغمِ درخششها و بارآوريهای اين يا آن فرآورش (و بيشترشان در بايرويت)، بايد با چشمهای بسته آن را شنيد.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

کتابِ هنرِ پيانوی ديويد دوباُل (ترجمه‌ی عليرضا سيّداحمديان) با گفت‌آوردی از لوگان پيرساُل سميث آغاز می‌شود: «جست‌وجو در پیِ کمالِ دست‌نيافتنی تنها چيزی‌ست بر روی برهوتِ کره‌ی زمين که به زندگی‌مان معنا می‌بخشد؛ حتّا اگر اين جست‌وجو چيزی بيش از کوبيدن بر پيانويی کهنه و فرسوده نباشد.»
شايد داستانِ يک متنِ شعری‌ی ترجمه‌ای باشد که نخستين نگارش‌اش به شش سالِ پيش برمی‌گردد. به رغمِ همه‌ی احساسِ نااميدی، دلسردی، نابسندگی، ناممکنی، خستگی، هنوز رويش کار می‌کنم. شايد ديگر بر هيچ پيانوی کهنه و فرسوده‌يی کوفتن نياغازم، امّا اين يکی پيانوی کهنه و فرسوده بايد آن صدايی را بدهد که در ذهن دارم. حتّا اگر هرگز ندهد يا نتواند بدهد و حتّا اگر هرگز کسی آن را نشنود.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

يک:
شايد در جايی دورافتاده، همه‌چيز پيشاپيش و بآرامی ازدست‌رفته باشد. يا دستکم جای ساکتی وجود داشته باشد که همه‌چيز بتواند در آنجا ناپديد شود و در شکلِ يگانه‌ی پوشاننده‌يی در هم گدازد. و همچنانکه زندگی‌مان را می‌کنيم—و نخهای باريکِ پيوسته به هريک به سويمان کشيده می‌شوند—کشف می‌کنيم که چه چيزی از دست رفته است. چشمهايم را بستم و سعی کردم هر شمار از چيزهای ازدست‌رفته‌‌ی زيبا را که می‌توانستم به خاطر بياورم. نزديکتر می‌کشيدم‌شان، دودستی به آنها می‌چسبيدم. و در تمامِ مدّت می‌دانستم که عمرشان زودگذر است. و در تمامِ مدّت می‌دانستم که عمرشان زودگذر است. [+]
دو:
 وختی توماس خبر آورد که خانه‌يی که در آن زاده شدم ديگر وجود ندارد—نه آن کوچه، نه آن بوستان که تا رودخانه شيب پيدا می‌کرد، هيچ‌چيز—خوابِ بازگشت ديدم. رنگارنگ. شادمانه. می‌توانستم پرواز کنم. و درختان حتّا بلندتر بودند تا در کودکی، زيرا در همه‌ی سالهايی که فروبريده شده بودند باليده بودند. [+]

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۱, جمعه

مهشيد روزی به من گفت که زخمهای آدم يک روز خوب می‌شوند، شايد ردشان بماند امّا خودشان خوب می‌شوند. جمله‌ی پيش‌پاافتاده‌يی‌ست، شايد خيليها به خيليها گفته باشند.
هرچه بود، برعکس بود: ردشان نماند امّا خودشان خوب نشدند. حالا ديگر نامرئی‌اند امّا هنوز درد می‌کنند.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۲۷, یکشنبه

برای گوشهای بيهوش

اهمّيتِ برخی کارها در تاريخِ موسيقی در اين است که برداشتِ ما از شنيدن را زيرِ سوآل برده‌اند و از اين رهگذر رابطه‌ی ما را با گوشهايمان دگرگون کرده‌اند. هنگامی که جان کيج ״۳۳׳۴ را آفريد، قطعه‌يی که در اجرای آن نوازنده برای چهار دقيقه و سی‌وسه ثانيه هيچ‌‌چيز نمی‌نوازد، چنين قصدی در سر داشت. ترادادانه، سکوت ضدِ صدا انگاشته می‌شد؛ «شنيدنِ» آن، اگر می‌شد از چنين چيزی سخن گفت، تنها در تجربه‌ی رويارويی‌ی آن با صداها شدنی بود، و تنها در چارچوبِ وزن، يعنی از رهگذرِ نسبتِ ديرندِ آن با ديرندِ صداها، موسيقايی می‌شد. کيج شنودگاران‌اش را فراخواند که سکوت را نه همچون نبودِ صدا بلکه همچون مرزِ صدا، مرزِ همه‌ی صداهای محيطِ کنسرت، بشنوند—يادآورِ برداشتِ نيچه از نيستی همچون مرزِ هستی در واپسين پاره‌ی خواستِ قدرت.
آلبومِ موسيقی‌ی هشت‌ساعته‌ی ماکس ريشتر، آهنگسازِ پسامينيماليست، به نامِ خواب [Sleep]، نمونه‌يی ديگر است. او خود آن را «لالايی‌ی هشت‌ساعته» خوانده—«مانيفستی برای آهنگِ آهسته‌ترِ وجود». در کتابچه‌ی آن جمله‌يی از هراکليتوس آمده: «حتّا روانی غرقِ در خواب سخت در حالِ کار است و به ساختنِ چيزی در جهان ياری می‌رساند»؛ به گفته‌ی ريشتر: «اين قطعه‌يی‌ست که قرار است شبها گوش داده شود. اميدوارم که مردم هنگامِ گوش دادن به آن به خواب فروروند، زيرا اين فراآخته [project] همچنين پويشی شخصی‌ست در اينکه موسيقی چسان با هشياری [consciousness] اندرکنش دارد—افسونی ديگر برای من.» «کنجکاوم که بدانم، اگر ضمنِ آن خوابيده باشيم، آن را به شيوه‌ی دگرسانی خواهيم شنيد يا تجربه خواهيم کرد.» «مجموعه‌يی از پرسشهاست. آيا دگرسانی‌يی ميانِ ’گوش دادن‘ به موسيقی و ’شنيدنِ‘ آن وجود دارد؟ آيا حتّا چنان چيزی به نامِ گوش دادن وجود دارد هنگامی که در خواب‌ايد، از اين رو که آنگونه قصدمندی را به خواب نسبت نمی‌دهيم؟»
امروز هشت ساعت در رختخواب به اين قطعه گوش دادم (يا شايد بايد گفت: امروز اين قطعه هشت ساعت به گوشِ منِ در رختخواب می‌رسيد). انگار، سوارِ کشتی‌يی بودم بر دريای گاه آرام و گاه ناآرام که موسيقی‌ی ريشتر آن را پيش می‌بُرد. نمی‌دانم خواب بودم يا بيدار، نمی‌دانستم خواب‌ام يا بيدار. در يک هشياری يا ناهشياری‌ی پايدار نبودم، انگار، به نرمی‌ی تمام، با جنبشِ موسيقی از يک وضعيت به وضعيتِ ديگر می‌لغزيدم. هزار انديشه، هزار تصوير، از خاطرم گذشت، امّا، انگار، هماهنگ با استفاده‌ی ريشتر از فرمِ وارياسيون، همگی وارياسيونهای يک تصوير، يک انديشه، بودند. و نمی‌دانم آن يک چه بود.
اين روزها کارهای ديگرِ ريشتر را برای نخستين بار گوش دادم، البته در بيداری: ويرخانه [Memoryhouse]، دفترچه‌های آبی [The Blue Notebooks]، ترانه‌هايی از پيشتر [Songs from Before]، بازهمنهاده‌ی ماکس ريشتر [Recomposed by Max Richter].

و چه زيباييهای نمناکِ غمگينی.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۲۵, جمعه

در راه بوديم. راننده تند و بد می‌راند. از او خواستم آرامتر براند. نمی‌شنيد. ماشين را به سوی پرتگاهی برد. با خودم گفتم که خواهيم مرد. از لبه‌ی پرتگاه که گذشت ماشين به پرواز درآمد. ماشينِ پرواز شد. بالا رفتيم و خيلی زود بر دهکده‌يی فرود آمديم. می‌گويم دهکده، امّا بهشت بود. رنگهايی چنان شگفت و زنده که با خودم گفتم تا آن دم هرگز رنگ نديده بوده‌ام.

شب شد. تنها در دهکده می‌رفتم. به کنارِ پرتگاهی رسيدم. همه‌چيز ساکت و ساکن بود، مانندِ تکّه‌عکسی. تنها در اعماقِ سياهِ پرتگاه ستاره‌هايی به رنگهای آبی و نارنجی چشمک می‌زدند. با خودم گفتم، اين پرتگاه آنقدر زيباست که آدم را اغوا می‌کند که در اوجِ خوشبختی خودش را در آن بيندازد

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۲۴, پنجشنبه

احساس می‌کنم که از سر تا پا فروپاشيده‌ام. هوش و گوش و چشم و دست ربطی يا پيوندی به هم ندارند، هريک کارِ جداگانه‌ی خود را می‌کنند. انگار به بدنهای جداگانه تعلّق دارند. کوشش می‌کنم تمرکز کنم، خودم را جمع‌وجور کنم، هوش و گوش و چشم و دست را فراهم بياورم. نمی‌شود. و آنجا که می‌شود، کوچکترين انگيختاری از بيرون همه‌چيز را به هم می‌ريزد. هنگامِ ساز زدن، انگشتهايم به طرزِ يأس‌آوری از آنچه در ذهن‌ام می‌گذرد پيروی نمی‌کنند.
نمی‌دانم با اين وضع چه کنم. من سلامتِ هميشگی‌ام را می‌‌خواهم. ساعتِ خواب‌‌ام مدام و با شتابِ حيرت‌انگيزی می‌چرخد. نه تنها در ناهماهنگی با خورشيد، که در ناهماهنگی‌ی تمام با طبيعت زندگی می‌کنم. وختی خواب‌ام کاملاً به روز می‌افتد، کلافه‌ام، و احساسِ فرسودگی می‌کنم. به انضباط، به تمرکز، به حوصله و آرامش نياز دارم، و نيست. همه‌ی اينها در کنارِ اينکه، اغلب از خودم خشمگين‌ام، دليلِ روشنی برای اين خشم ندارم، امّا بهانه‌های خشم فراوان‌اند. برای چيزهای کوچکِ روزمره، چيزهايی مثلِ افتادنِ چيزی از دست، خودم را به بادِ ناسزا می‌گيرم.
اضطرابِ اجتماعی‌ام نمی‌گذارد از خانه بيرون بروم. هفته‌يی يک بار پا به خيابانها می‌گذارم. و آزارنده‌اند.
اغلب فکر می‌کنم که از هيچ‌چيز لذّت نمی‌برم.
دو ماهِ ديگر سی‌ساله‌ام. بايستی تعجّب کنم که اين ده سال چگونه گذشت، امّا نمی‌کنم، چون تصويری که از خودم دارم بسيار پيرتر است. پنجاه يا شصت، شايد.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۲۳, چهارشنبه

ترادادانه [به طورِ سنّتی]، شنودگارانِ کنسرت چهره‌ی رهبرِ ارکستر را هنگامِ اجرای موسيقی نمی‌ديده‌اند (و نمی‌بينند). اين بايستی تصويرِ تاريک و چه‌بسا رازآميزی از توانهای او در ذهنِ آنان پديد آورد. پس از ديدنِ ويديوی کنسرتی از شُلتی که در آن اُورتورهای واگنر را اجرا می‌کرد، (دارم) فکر می‌کنم که ضبطهای تصويری‌ی موسيقی‌ی سمفُنيک در سده‌ی اخير بايستی تا چه اندازه اين تصوير را ويران کرده باشند.
چيزهای تازه‌يی، البته، از پسِ اين ويرانی ساخته‌اند.
کاربردِ فعلِ «نمودن» به عنوانِ همکرد در ساختنِ فعلهای مرکّب (که در فارسی‌ی کلاسيک نمونه‌های فراوان هم دارد) گهگاه در دورانِ ما «غلط» اعلام شده است. اينگونه غلط اعلام کردنِ پديده‌های زبانی، که نمونه‌های ديگری از آن نيز می‌توان برشمرد، به گمانِ من، نابخردانه است. در همين مورد: فرض گرفته‌اند که «نمودن» در فعلهای مرکّب برابرِ «کردن» به کار می‌رود، و گفته‌اند که «نمودن» به معنای نشان دادن است، و نه کردن، پس نبايد «نمودن»‌ را به عنوانِ همکرد به کار برد. امّا آن فرض خود زيرِ سوآل است: «وفا نمودن» را چرا بايد به معنای وفا کردن گرفت، هنگامی که می‌توان معنای وفا نشان دادن را از آن برداشت کرد؟ می‌توان، البته، در پاسخ گفت که «وفا نمودن» اينجا و آنجا عملاً به معنای وفا کردن به کار می‌رود: امّا اين، اگر هستی‌پذيرفتگی‌ی آن را بپذيريم، کاربردی‌ست دومين، درخورِ زبانی رسمی يا اديبانه يا محترمانه، که از کاربردِ نخستين برآمده است. می‌توان پرسيد که چنين کاربردی (در کجا) نارواست.
به جای يکباره غلط اعلام کردنِ پديده‌های زبانی‌ی واقعاً موجود، بايستی آنها را در جای خودشان به کار برد.