۱۳۹۷/۱۰/۱۱

تريستان ناخواسته وفادار بود | هاينريش فُن فيلدکه

تريستان ناخواسته وفادار بود
به شاهبانو،
چه پابند کرده بودش مهردارويی
بيشْ زانکه زورِ عشق.
بانوی برگزيده را سپاس بايد از من
چه بيش از وی بدو عشق ورزيده‌ام،
اگر توانستنی باشد،
بی که دارويی چُنان نوشيده باشم هرگز.
بانوی خوبرو، ای بی ز هر ناراستی،
آنِ من باش،
و بهل کز آن‌ات باشم.

زانکه فروکاسته خورشيدْ پرتوهای تابناکِ خود را
روياروی سرما،
و مرغکان
بيشْ نمی‌سرايند،
دل‌ام غمين است.
چه اينک زمستان فرارسيدَست،
و زورش را نِمايد بر ما
در آن گلها
که رنگهای روشن‌شان ز ديده رفته‌اند.
اين مرا هيچ نيست
مگر مايه‌ی اندوه.

هاينريش فُن فيلدِکِه (۱۱۵۰ - دوروبرِ ۱۱۹۰)
از روی ترجمه‌ی انگليسی
اينجا بشنويد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر